Aktuellt

Frågor och svar om skolning och examen

Vad gör vi?

producerar kvalitativt skolningsmaterial

Nya kursböcker, övningssjökort och broschyrer produceras och uppdateringar görs i takt med att bl.a. lagar och förordningar ändras. Förbundet är en organisation som har specialiserat sig på utbildning av båtfarare.

ordnaR lärarskolning och STÖDJER lärarna i deras arbete

Vi möjliggör enhetliga förhållanden för den navigationsutbildning som genomförs i arbetar- och medborgarinstituten samt i medlemsföreningarnas regi. Genom att ordna landsomfattande examenstillfällen, kartläggs navigationsstuderandens kunnande och kvaliteten på skolningen. Till dags dato har över 170 000 godkända examensprestationer utförts.

UTGER INTYG OCH DIPLOM

Examensnämnden, som är utnämnd av Förbundsstyrelsen, fungerar som förbundets permanenta organ med ansvar för utbildningen. Till dess uppgifter hör att sammanställa tentamensfrågorna och fastställa bedömningen. Rätt att tentera samt utge intyg och diplom (till medlemmar) har endast Finlands Navigationsförbund.