Navigationsförbundet

Förbundets ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskap i navigation samt befrämja trafikkulturen till sjöss bland amatörsjöfarande.

I praktiken verkställs stadgan genom att bl.a. producera kvalitativt skolningsmaterial (böcker och övningssjökort) och genom att ordna lärarskolning stödja lärarna i deras arbete. Detta möjliggör enhetliga förhållanden för den navigationsutbildning som genomförs i medlemsföreningarnas regi
Genom att, två gånger i året, ordna landsomfattande examen, kartläggs navigationsstuderandens kunnande och kvaliteten på skolningen. Till dags dato har över 170 000 godkända examensprestationer utförts..

Medlemsföreningar

Deras främsta uppgift är att ordna kurser i skärgårds-, kust- och högsjönavigering, kurserna ordnas runtom i landet i samarbete med medborgar- och arbetarinstituten.

Som avslutning på kurserna ordnar Förbundet landsomfattande examina, en i december och en i april, i medlemsföreningarnas regi. Varje år hålls ca 200 tentamenstillfällen vari deltar 3000-4000 personer som vill förbättra sina kunskaper i navigering.

Examensnämnden

Examensnämnden, som är utnämnd av Förbundsstyrelsen, fungerar som förbundets permanenta organ med ansvar för utbildningen. Till dess uppgifter hör att sammanställa tentamensfrågorna och fastställa bedömningen. Rätt att tentera samt utge intyg och diplom (till medlemmar) har endast Finlands Navigationsförbund.

Navigationsförbundets lärare

Navigationsförbundets lärare har genomgått en auktorisering som bygger på kvalitetssystemet, och fungerar som Navigationsförbundets befullmäktigade lärare och har som bevis för sin behörighet blivit tilldelade ett lärarkort. Förbundets lärare upprätthåller sitt kunnande genom att kontinuerligt delta i av förbundet anordnade lärarseminarier och informationstillfällen.

Medlemsföreningarna

Föreningarnas verksamhetsmetoder varierar men huvudpunkten läggs vid att skola nya skeppare. En del av skolningen sker vintertid vid de olika medborgar- och arbetarinstituten och sommartid i form av praktiska navigationskurser till sjöss.

Under sommaren ordnar de större föreningarna tävlingar och samseglingar under vilka de teoretiska kunskaperna sätts på prov. Flera av förbundets medlemsföreningar har egen klubbhamn samt har skaffat naturhamnar för sina medlemmar. Några föreningar har till den praktiska skolningen skaffat skolningsbåtar samt övrig utrustning.

Specialkurser inom föreningarna

Flera föreningar har på sitt program specialkurser gällande navigering som t.ex. radarkurser, kurser i tidvattenberäkning och radioteknik. Härtill kommer även föreningens traditionella verksamhetsformer.

Sjöräddning

Sjöräddning ingår som en väsentlig del i flera föreningars program. Vissa föreningar har grundat egna sjöräddningssektioner med kontinuerlig dejourering sommartid.