Säkerhet till sjöss

Efter den allvarliga båtolyckan som skedde i goda förhållanden har man startat en livlig diskussion om hur sådana olyckor kunde förhindras på förhand. Detta trots att man ännu inte känner till olycksorsaken. Den här skrivelsen bjuder inte någon lösning på detta problem men poängterar att det är mycket viktigt att båtförare skaffar sig utbildning för ett tryggt och säkert sjöliv.

Man har från flera olika håll i offentligheten trott att båtförare skaffar sig frivillig utbildning i navigation och sjövägsregler. I Finland har vi goda möjligheter till detta. Till exempel har Finlands Navigationsförbund redan i mer är 60 års tid genom sina medlemsföreningar ordnat utbildning och mottagit examina i skärgårds-, kust- och astronomisk navigation (över 170 000 examina) och dessutom anordnat olika specialkurser. Förutom kurser och examina har man kunnat skaffa sig ett internationellt förarbrev för nöjesbåt. Förutom Navigationsförbundet finns det i detta nu ytterligare 7 andra skolningsorganisationer som Traficom har auditerat och ytterligare två organisationers auditering pågår. Dessutom kan man skaffa sig kunskaper genom privata skolningsföretag.

År 2017 gjorde Trafi en undersökning i vilken man konstaterade att ca 40% av båtförarna har tagit någon examen. Det är inte särskilt mycket och tendensen förefaller att bli sämre. Ännu för 10 år sedan anordnades ett stort antal kurser och man avlade examina. Kursdeltagandet och examina har under de senaste 10 åren emellertid lockat allt färre deltagare. Nu avläggs ca en tredjedel färre examina årligen än för 10 år sedan. Detta trots att antalet båtägare blir flera. När man rör sig till sjöss märker man också att utbildningen är bristfällig hos många båtförare. Man ser ofta att båtförare beter sig på ett från sjösäkerhetssynpunkt sett oansvarigt. Man måste hoppas att detta beror på otänksamhet och okunskap och att det inte rör sig om avsiktligt ofog och buskörning.

De elektroniska navigationshjälpmedlen är numera vanliga, och detta är i sig en god sak. De är goda hjälpmedel till positions bestämning och navigation, under förutsättning att man har lärt sig att använda apparaterna på ett rätt sätt och att man känner till deras begränsningar. Om man däremot använder dem på ett felaktigt sätt och dessutom inte beaktar de övriga sjösäkerhetsåtgärderna är de ett riskmoment ur sjösäkerhetssynvinkel. Det är minst lika viktigt att kunna sjömärkena och att kunna använda traditionella sjökort liksom att känna till och följa sjövägsreglerna bl.a. med hänsyn till väjningsplikt, att visa hänsyn till andra som rör sig till sjöss som det är att kunna bestämma sin position och att kunna navigera. Dessa traditionella färdigheter för gott sjömanskap är viktigt trots användningen av de elektroniska hjälpmedlen. Det ser ut som om det är bristande gott sjömanskap – bl.a. att man inte kontinuerligt håller utkik – snarare är bristfällig navigation som kan vara bakom olyckorna.

Många båtklubbar godkänner som medlemmar endast personer som har genomgått eller håller på med sjöfartsutbildning för fritidsbåtar. Till exempel är det ett krav för att kunna bli medlem i Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar att man har avlagt minst skärgårdsskepparexamen. Med detta strävar vi till att medlemmarna åtminstone inte beter sig oansvarigt till sjöss på grund av bristande kunskap. Många som inte hör, eller ens vill höra till, en båtklubb rör sig dagligen till sjöss. Även dessa, så att säga icke organiserade båtförarna kan skaffa sig utbildning i navigation och gott sjömanskap. Att man har skaffat sig en utbildning förhindrar i sig inte att olyckor kan ske, och också sker, men olycksriskerna är säkerligen mindre när man inser vilka de är.

Utgående från Trafis undersökning och det faktum att färre personer avlägger skärgårdsskepparexamen kan man dra den slutsatsen att det rör sig allt flera personer till sjöss, som inte känner till sjövägsreglerna gott sjömanskap och därför inte heller förstår vilket ansvar de har som båtförare. Med vilka medel kunde man få alla båtförare att förstå och lära sig allt det som behövs för att på ett tryggt sätt röra sig till sjöss? Finlands Navigationsförbund är i färd med att förnya sina examenskrav och erbjuder genom sina medlemsföreningar utbildning i navigation och internationella sjövägsregler ända till internationellt förarbrev för fritidsbåtar.

FINLANDS NAVIGATIONSFÖRBUND RF

Heimo Valtonen

Förbundsstyrelsens ordförande