EXAMENSFORDRINGAR
SKÄRGÅRDSNAVIGATION

 

 1. Navigation
  • Nautiska definitioner, jordens gradnät, latitud och longitud, måttenheter (distans och vinkel) horisontens indelning, kurs, bäring och riktning.
  • Sjökortet och dess användning, Mercators projektion, finländska sjökort, deras uppställning och beteckningar (Kort1), uttagning av koordinaterna för en ort, utläggning av en ort på sjökortet, avsättande och mätning av kurs, bäring och distans på sjökortet

 

 1. Kompasslära och positionsbestämning
  • Kompasslära, missvisning och deviation, deras uppkomst, kurser och bäringar, kurssättning och kursrättning, kompasser och pejling (pejling med fören och handpejlkompass), deviationsbestämning vid körning i linje, uppgörande av deviationstabell
  • Fartbestämning
  • Positionsbestämning

 

 1. Sjöfartens säkerhetsanordningar
  • Fyrlistor, Uppdateringstjänst för sjökort
  • Utprickning av farleder, fasta märken, flytande märken, fyrar och deras fyrkaraktärer
  • Sjötrafikmärken

 

 1. Ruttplanering
  • Ruttplanering
  • VTS-systemet

 

 1. Sjötrafikregler

För alla förordningar gäller senaste uppdaterade versioner

  • Sjövägsreglerna (Internationella regler för förhindrande av sammanstötning till sjöss 1972, FördrS 30/1977)
  • Regler för inre farvatten (Förordning om hindrande av sammanstötning i inre farvatten, 252/1978)
  • Sjötrafiklag (463/1996) 1 och 2 kapitlet, 3 kapitlet 8 och 9 §§, 4 kapitlet 11-13 §§ samt 5 kapitlet 23 och 24 §§, Sjötrafikförordning (124/1997) 1 kapitlet 1-3 §§.
  • Lag om farkostregistret (424/2014) kapitlet 1 1§ kapitlet 2, 4, 5 och 11 §§
  • Sjölag (674/1994) 1 kapitlet 9 §, 6 kapitlet 9 §, 6 kapitlet 3, 3a, 9, 10, 11, 11a och 12 §§ samt 8 kapitlet 5 och 6 §§
  • Strafflag (545/1999, 1198/2002 och 1094/2008) 23 kapitlet 1, 2, 5 och 8 §§
  • Förordning om prejningssignaler till fartyg (46/1976)
  • Sjöräddningslagen (1145/2001) 1, 2, 10, 11, 11a §§
  • Direktiv för skyddsområden, Statsrådets förordning om skyddsområden (1125/2000), Territorialövervakningslag (755/2000) 4 kapitlet 16 och 17 §§ samt 6 kapitlet 23-26 §§ http://www.puolustusvoimat.fi/fi/Merivoimat/
  • Lag om fiske (379/2015) kapitel 6 48 §, 106, 106a §§, kapitel 2 16, 16,a, 16b, 16c, Förordning om fiske (1360/2015) 2 kapitlet 2 7 §, 8 §, 9 §, 16a §, 16b §, 16c §
  • Förordning om fritidsfarkosters flaggor (292/1983) 1, 2, 3 och 5 §§ /2010/20100031 (1§, 3§, 5§, och 6§)

 

 1. Miljökunskap
  • Naturligt båtliv