Skolningssystemet

Den centrala delen i Förbundets skolningssystem består av den trefasiga teoretiska navigationsutbildningen för fritidsskeppare, dvs. kurser iskärgård- kust- och astronomisk navigation.

Skolningssystemet med därtillhörande examina har genomgått en yttre utvärdering i enlighet med det tidigare Trafiksäkerhetsverkets anvisningar. Förbundets skolningssystem fyller de krav som i fråga varande verk ställer på båtlivsorganisationernas skolningssystem.

Krav på båtlivsorganisationernas skolninssystemet grundar sig på föreskriften TRAFI/24803/03.04.01.01/2013

Tre olika delar

Skärgårdsnavigation

Skärgårdsnavigation är den första delen i utbildningen, och den alldra viktigaste av de tre faserna. Man lär sig sjövägsreglerna samt grunderna för navigation, vilket ger fritidsskepparen säkerhet att röra sig till sjöss.

Kustnavigation

Kustnavigationen kompletterar skärgårdskunskaperna med bl. a. olika sätt att utföra positionsbestämning, uppgörandet av deviationstabell, meteorologi, tidvatten, samt grundinsikter i elektroniska hjälpmedel. En godkänd kustnavigationsexamen möjliggör ansökan om ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

Astronomisk navigation

Astronomisk navigation, eller högsjönavigation är den sista fasen i navigationsutbildningen och den ger färdighet i att identifiera stjärnor samt navigering enligt dem.

Övrig skolning

Utöver den ovannämdna teoriutbildningen hör följande och till en del mera praktiskt betonade kurser  till skolningssystemet. Dessa kurser ordnas i allmänhet i medlemsföreningarnas regi och är då oftast riktade till föreningarnas egna medlemmar;
– Praktisk båtförarkurs
På kursen genomgås och övas till sjösäkerheten hörande saker, såsom man över bord- (MOB) och släckningsövningar. Båtens tekniska egenskaper, utrustning och besättningens uppgifter genomgås. Man markerar den förebyggande servicens betydelse för säkerheten och gör såklart också praktiska navigationsövningar ombord på skolningsbåten. Kursen ger nya båtförare praktiska färdigheter att röra sig till sjöss och gamla skeppare får nya synvinklar på ingrodda vanor. Efter kursen kan man delta i en tvådelad examen, där kunnandet i de teoretiska och praktisk färdigheterna mäts.
Navigationsförbundet utfärdar ett intyg över en godkänd examensprestation. Intyget behövs då man anhåller om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt från Trafiksäkerhetsverket (Trafi).
– CEVNI-kurs där reglerna för Europas inre farvatten genomgås. Över en godkänt genomförd examen utfärdas ett intyg som kan bifogas den tidigare nämnda ansökan om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt och på så vis få rätt att röra sig på de Europeiska inre farvattnen.
– Radarkurs som ger färdigheter och säkerhet att använda en fritidsbåts radar.
– Kursen navigeringens elektroniska hjälpmedel gör båtföraren förtrogen med de övriga ombord befintliga elektroniska hjälpmedlen.